منعقدکننده پلی آلومینیوم
انواع پلی الکترولیت

بررسی انواع پلی الکترولیت ها و کاربرد آن ها در صنایع تولید آب آشامیدنی، در انعقاد و لخته سازی و در آبگیری لجن کارخانه تصفیه آب و …

انعقاد

کاربرد انواع پلی الکترولیت به عنوان منعقدکننده درصنایع مختلف

بررسی مکانیسم انعقاد و فلوکولاسیون، عوامل موثر بر آن، نحوه تعیین ماده منعقد کننده و …

پلی الکترولیت

بررسی نحوه استفاده از منعقد کننده های پلی الکترولیت در تصفیه آب و فاضلاب و شرح مراحل آماده سازی لجن

منعقدکننده

بررسی سازوکار تشکیل کمپلکس پلی الکترولیت و عوامل موثر بر آن، همچنین ذکر موارد کاربرد پلی الکترولیت

پلی الکترولیت

معرفی منعقد کننده های پلی الکترولیت و دسته بندی آن ها و میزان مصرف آن