انواع پلی الکترولیت

بررسی انواع پلی الکترولیت ها و کاربرد آن ها در صنایع تولید آب آشامیدنی، در انعقاد و لخته سازی و در آبگیری لجن کارخانه تصفیه آب و …

انعقاد

کاربرد انواع پلی الکترولیت به عنوان منعقدکننده درصنایع مختلف

ضدکف تصفیه فاضلاب

توضیح در رابطه با مواردی که هنگام استفاده از ضدکف باید مورد توجه قرار گیرد از جمله عوامل تشکیل کف، عوامل تاثیر گذار و دسته بندی های مختلف ضدکف

خوردگی فلزات

بررسی عوامل موثر بر سرعت خوردگی از جمله دما ویژگی های جریان و غیره

سیستم ابی مدار بسته

بررسی شرایط کارکرد و مسائل مربوط به سیستم های آبی مدار بسته و کاربرد انواع مواد شیمیایی ضدخوردگی، ضدرسوب و بایوساید در این سیستم ها

فاضلاب صنعتی

بررسی علل تصفیه فاضلاب صنعتی و موارد با اهمیت در این فرآیند هم چنین بررسی انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب صنعتی و مراحل مختف آن

بررسی انواع متداول کی لیت ساز، کاربرد آن در صنایع مختلف و خضوضیات کی لیت ساز های فلزی

بررسی مکانیسم انعقاد و فلوکولاسیون، عوامل موثر بر آن، نحوه تعیین ماده منعقد کننده و …

برج خنک کننده

بررسی مشکلات برج خنک کننده از جمله مشکلات خوردگی، تشکیل رسوب، رشد میکرو ارگانیسم ها و … همچنین مطالعه راه های برخورد با این مشکلات . بهبود عملکرد برج های خنک کننده