دیسپرسنت نفت

بررسی نحوه عملکرد دیسپرسنت های نفتی، عوامل موثر بر آن و نحوه محاسبه مقدار دوز مناسب دیسپرسنت

دیسپرسنت نفتی

معرفی دیسپرسنت های نفتی و ویژگی های اصلی آن و طبقه بندی انواع دیسپرسنت نفت