دمولسیفایر

بررسی کارکرد دمولسیفایر در صنعت نفت جهت شکست امولسیون های نفتی، و عوامل موثردر بهبود عملکرد آن، همچنین بررسی روند انتخاب بهترین دمولسیفایر

امولسیون نفتی

نحوه تشکیل امولسیون های نفتی در فرآیند تولید و استخراج نفت، بررسی انواع امولسیون های نفتی و شرایط تشکیل آن ها و مشکلات ناشی از آن