انواع پلی الکترولیت

بررسی انواع پلی الکترولیت ها و کاربرد آن ها در صنایع تولید آب آشامیدنی، در انعقاد و لخته سازی و در آبگیری لجن کارخانه تصفیه آب و …

انعقاد

کاربرد انواع پلی الکترولیت به عنوان منعقدکننده درصنایع مختلف

پلی الکترولت

بررسی ویژگی های عمومی پلی الکترولیت های تجاری به همراه لینک های اطلاعات پایه پلیمری از پایگاه پلیمردیتابیس

پلی الکترولیت

بررسی نحوه استفاده از منعقد کننده های پلی الکترولیت در تصفیه آب و فاضلاب و شرح مراحل آماده سازی لجن

منعقدکننده

بررسی سازوکار تشکیل کمپلکس پلی الکترولیت و عوامل موثر بر آن، همچنین ذکر موارد کاربرد پلی الکترولیت

پلی الکترولیت

معرفی منعقد کننده های پلی الکترولیت و دسته بندی آن ها و میزان مصرف آن