بررسی انواع متداول کی لیت ساز، کاربرد آن در صنایع مختلف و خضوضیات کی لیت ساز های فلزی