cooling tower

بررسی علل تشکیل انواع رسوب در برج خنک کننده و راه های کنترل آن

بویلر

بررسی فرآیند تشکیل رسوب در بویلرها، علل و راهکارهای مربوطه

برج خنک کننده

بررسی مشکلات برج خنک کننده از جمله مشکلات خوردگی، تشکیل رسوب، رشد میکرو ارگانیسم ها و … همچنین مطالعه راه های برخورد با این مشکلات . بهبود عملکرد برج های خنک کننده

دیگ بخار

بررسی تشکیل رسوب در دیگ بخار، ترکیبات این رسوب ها و نحوه رسوب زذایی و جلوگیری از تشکیل رسوب در دیگ بخار

ضدرسوب

بررسی علل تشکیل رسوب بر فیلترهای غشایی و مشکلات ناشی ازآن، همچنین بررسی انواع آنتی اسکالانت (ضد رسوب) به عنوان موثرترین راه پیشگیری از تشکیل رسوب و نحوه محاسبه میزان تزریق آن

بویلر و مبدل های حرارتی

آشنایی با فرآیند تشکیل رسوب در مبدل های حرارتی و چگونگی نرم کردن آب، علل تشکیل رسوب و انواع آن