آمین

معرفی انواع آمین های موجود برای شیرین سازی گاز طبیعی همراه با بررسی مزایا و معایب هر دسته و مقایسه آن ها

شیرین سازی گاز

آشنایی یا فرآیند شیرین سازی گاز طبیعی، انواع فرآیند های شیرین سازی و عوامل موثر در انتخاب بهترین فرآیند.