ضدعفونی
ژاول

پاسخ به ۱۲ سوال کاربردی درباره آب ژاول یا سدیم هیپو کلریت

cooling tower

بررسی علل تشکیل انواع رسوب در برج خنک کننده و راه های کنترل آن

کاغذسازی
DBNPA

DBNPA بهترین فناوری موجود برای جلوگیری از رسوبات زیستی در سیستم های غشایی RO است. مزایای آن بدون وقفه، عملکرد قابل اعتماد از طریق استفاده از ظرفیت بالا، کاهش زمان کمتر سیستم برای تمیز کردن شیمیایی و افزایش طول عمر غشاهای RO است.

cooling tower
منعقدکننده پلی آلومینیوم