انواع پلی الکترولیت

بررسی انواع پلی الکترولیت ها و کاربرد آن ها در صنایع تولید آب آشامیدنی، در انعقاد و لخته سازی و در آبگیری لجن کارخانه تصفیه آب و …

انعقاد

کاربرد انواع پلی الکترولیت به عنوان منعقدکننده درصنایع مختلف

پلی الکترولت

بررسی ویژگی های عمومی پلی الکترولیت های تجاری به همراه لینک های اطلاعات پایه پلیمری از پایگاه پلیمردیتابیس

ضدکف تصفیه فاضلاب

توضیح در رابطه با مواردی که هنگام استفاده از ضدکف باید مورد توجه قرار گیرد از جمله عوامل تشکیل کف، عوامل تاثیر گذار و دسته بندی های مختلف ضدکف

قیر

بررسی انواع تست های مربوط به قیرهای راهسازی، قیرهای کات بک و امولسیون های قیر از جمله تست های ویسکوزیته قیر، رسوب گذاری و نقطه اشتعال و …

خوردگی فلزات

بررسی عوامل موثر بر سرعت خوردگی از جمله دما ویژگی های جریان و غیره

خوردگی

فرآیند خوردگی در محیط های اسیدی و عملکرد بازدارنده های خوردگی در این محیط ها همراه با بررسی واکنش های شیمیایی مربوطه