بررسی واکنش هیدرازین با اکسیژن به منظور جلوگیری از خوردگی اکسیژن و همچنین بررسی معیارهای انتخاب اکسیژن زدای مناسب

ایزوپروپیل الکل

کاربردهای ایزوپروپانول در زمینه تنظیف و ضدعفونی

انواع پلی الکترولیت

بررسی انواع پلی الکترولیت ها و کاربرد آن ها در صنایع تولید آب آشامیدنی، در انعقاد و لخته سازی و در آبگیری لجن کارخانه تصفیه آب و …