مواد شیمیایی بویلر

مرور مشکلات رایج در بویلرها و مواد شیمیایی قابل استفاده برای حل این مشکلات

بازدارنده های خوردگی

دسته بندی کیفی انواع بازدارنده های خوردگی و بررسی مکانیسم های مربوطه

خوردگی خطوط تولید نفت

بررسی عوامل موثر در تشدید خوردگی در لوله های تولید و حمل و نقل نفت و همچنین بررسی راه های کنترل خوردگی و راه های پیشگیری از آن در این صنعت