فاضلاب صنعتی

بررسی علل تصفیه فاضلاب صنعتی و موارد با اهمیت در این فرآیند هم چنین بررسی انواع فرآیندهای تصفیه فاضلاب صنعتی و مراحل مختف آن

مواد شیمیایی برج خنک کننده

بررسی مشکلات برج خنک کننده و مواد شیمایی لازم برای برطرف کردن هرکدام

گل حفاری

بررسی انواع سیالات حفاری مانند گل های حفاری، پلی ساکاریدها، پلیمر، روان کننده هاو …

بررسی انواع متداول کی لیت ساز، کاربرد آن در صنایع مختلف و خضوضیات کی لیت ساز های فلزی

بررسی مکانیسم انعقاد و فلوکولاسیون، عوامل موثر بر آن، نحوه تعیین ماده منعقد کننده و …

آنتی فوم

بررسی آنتی فوم ها، انواع آن و مشکلات ناشی از تزریق بیش از حد آنتی فوم

برج خنک کننده

بررسی مشکلات برج خنک کننده از جمله مشکلات خوردگی، تشکیل رسوب، رشد میکرو ارگانیسم ها و … همچنین مطالعه راه های برخورد با این مشکلات . بهبود عملکرد برج های خنک کننده